mbsg-header-1 mbsg-header-2

Onderhoud & reparaties

Wij zijn een betrouwbare garage voor al het onderhouds- en reparatiewerk aan uw Mercedes-Benz.

Lees meer

Verzekeringen & Financiering

Een autoverzekering waarop u kunt vertrouwen? Sluit hem bij ons af! Nu rijden, straks betalen? Ook dat kan via onze partners!

Lees meer

Afspraak maken

Maak online een afspraak. Vul eenvoudigweg ons formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop, verhuur- en leveringsvoorwaarden van JAB

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: JONKERS AUTOBEDRIJVEN B.V. (KvK 17034964) alle huidige en toekomstige aanbiedingen en gesloten overeenkomsten door andere vennootschappen die deel uit (zullen) maken van de JAB groep van ondernemingen, hierna zowel ieder voor zich als gezamenlijk te noemen: JAB De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of met die overeenkomsten verband houden.
1.2. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken worden daaronder tevens diensten verstaan.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Levering of Aflevering: het moment waarop de zaak juridisch wordt geleverd en daarmee in eigendom wordt overgedragen, al dan niet door middel de verschaffing van het bezit van de zaak aan de wederpartij als bedoeld in artikel 3:90 BW, danwel door middel van bezitsverschaffing ex. artikel 3:90 juncto 3:115 onder a BW. De Levering staat geheel los van het al dan niet ingeschreven zijn van de zaak in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
b) Terbeschikkingstelling of Ter Beschikking Stellen: het moment waarop JAB de wederpartij het houderschap met betrekking tot de zaak verschaft, door deze ter beschikking te stellen aan de wederpartij. Terbeschikkingstelling wordt niet beschouwd als een levering als bedoeld in artikel 3:84 juncto 3:90 BW, zodat de wederpartij hierdoor niet het eigendom van de zaken verwerft.
c) Schriftelijk: per post, telefax of email.
1.4. Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door wederpartij heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van JAB zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.
1.5. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door JAB, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
1.6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en verbinden JAB en de wederpartij zich om in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst is onder te brengen bij een kredietverzekerings-maatschappij,factormaatschappij of een daarmee vergelijkende onderneming.
2.2. Een door JAB uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend en kan vormvrij en zonder opgaaf van reden worden herroepen.
2.3. Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand, zodra de wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra een opdrachtbevestiging is verstuurd door JAB.
2.4. Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die JAB niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.
2.5. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van JAB niet worden geannuleerd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan JAB verschuldigde schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van JAB gedane annulering minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden gebracht.
2.6. Kennelijke vergissingen in een aanbieding van JAB ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en / of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook indien er een overeenkomst tot stand is gekomen
 2.7. Elke nadere afspraak tussen JAB en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van JAB eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door JAB.
Artikel 3. Verplichtingen van de wederparti
 3.1. De wederpartij is verplicht om aan JAB alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij dient niet alleen de informatie te verstrekken waar JAB om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.2. Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft JAB het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien de door JAB verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van JAB door de wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit JAB het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal JAB nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens JAB.
3.3. JAB is nimmer aansprakelijk voor schade, doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.
3.4. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door JAB daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij JAB daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor JAB voortvloeiende schade.
Artikel 4. Intellectuele eigendom
4.1. Uitsluitend aan JAB komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, teksten, prijslijsten, advertenties, catalogi, grafische, navigatie- en interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites, en al het overige wat zij in het kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke en elektronische bescheiden, CD’s, DVD’s en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van JAB.
4.2. Het is de wederpartij verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van JAB
 4.3. Na ontbinding van de overeenkomst dient de wederpartij alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan JAB te retourneren.
4.4. Het is de wederpartij op straffe van een boete van 100% van de geoffreerde prijs verboden:
- inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van JAB;
- niet tijdig aan voormeld verzoek te voldoen.
4.5. Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de wederpartij steeds aansprakelijk zijn voor de schade die JAB lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van JAB of zich anderszins niet aan haar verplichtingen terzake houdt.
Artikel 5. Onderzoek en reclames
5.1. De wederpartij is gehouden de ter beschikking gestelde zaken op het moment van de Terbeschikkingstelling aan de wederpartij, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van voornoemde zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer mogen worden gesteld.
5.2. Op straffe van verval van rechten moeten:
- zichtbare gebreken of tekorten zoals krassen den deuken op het moment van Terbeschikkingstelling aan JAB worden gemeld.
- niet zichtbare gebreken of tekorten binnen 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na Terbeschikkingstelling, schriftelijk aan JAB worden gemeld.
5.3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij de gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van JAB op de wijze zoals door JAB aangegeven. Het voorgaande geldt niet in het geval de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 5.4. Ten aanzien van aanstonds uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. is reclame enkel mogelijk op het moment van de Terbeschikkingstelling en daarna niet meer. Artikel 6. Ter Beschikking Stellen van zaken aan de wederpartij 6.1. De zaken worden ter vestigingsplaats van JAB aan de wederpartij Ter Beschikking Gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere plaats overeenkomen. 6.2. Indien de verkochte zaken niet binnen 8 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop aan de wederpartij is medegedeeld dat de zaken aan hem Ter Beschikking zijn Gesteld en aldus voor hem gereed staan, komen deze vanaf dat moment voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht het feit dat het eigendom van de zaken op dat moment nog niet op de wederpartij is overgegaan. In dat geval is JAB Gerechtigd een bewaarloon te rekenen conform het in haar bedrijf geldende tarief.
6.3. Het risico van de door de JAB ter reparatie of anderszins onder haar beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van grove onachtzaamheid of opzet van JAB, bij de wederpartij.
6.4. Alle door JAB verzonden zaken reizen voor risico van de wederpartij. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender.
6.5. Tenzij anders overeengekomen, zullen verschepingen slechts plaatsvinden via lijndiensten, onder de conditie “af fabriek” met dien verstande dat Levering dus slechts plaatsvindt op het moment dat de wederpartij al het geen JAB nog van haar te vorderen heeft, heeft voldaan en het door JAB bedongen eigendomsvoorbehoud is komen te vervallen.
6.6. De wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke opslag van de aan hem Ter Beschikking Gestelde zaken.
Artikel 7. Prijzen
7.1. Alle door JAB genoemde prijzen zijn netto prijzen en zijn derhalve exclusief omzetbelasting, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage- , service- en keuringswerkzaamheden, alsmede kosten van rijklaar maken, tenzij anders vermeld.
7.2. Alle door JAB genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van koop en/of opdracht geldende prijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst gedurende kantooruren.
7.3. Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst één of meer prijsfactoren (waaronder ondermeer begrepen arbeidslonen, sociale lasten, belastingen, premies, accijnzen, fabrieks- en of importeursprijzen, koersen van buitenlandse valuta, prijzen van grondstoffen, materiaalprijzen, vrachtkosten, reizen verblijfskosten etc.) een verhoging ondergaan, is JAB gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. 7.4. Indien de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij – in afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald – gerechtigd om in het geval de prijsverhoging plaatsvindt in een periode van drie maanden te rekenen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen nadat JAB voornoemde wederpartij op de hoogte heeft gesteld van de hiervoor bedoelde prijsverhoging. Het voorgaande geldt niet in het geval met voornoemde wederpartij een leveringstermijn is overeengekomen van meer dan drie maanden of de prijsverhoging voortvloeit uit de wet, waaronder uitdrukkelijk de geldende belastingwetgeving wordt verstaan.
7.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
7.6. In afwijking van artikel 6.1 vinden schadetaxaties plaats tegen een tarief, gelijk aan 5% van de totaal door JAB getaxeerde schade (inclusief omzetbelasting), met als minimum het aantal door JAB bestede uren vermenigvuldigd met het gebruikelijke uurtarief, tenzij de wederpartij JAB, binnen 10 dagen na de dag waarop de taxatie is uitgevoerd, opdracht geeft om de schade te herstellen.
Artikel 8. Betaling
8.1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs voor Terbeschikkingstelling van de zaken aan de wederpartij te hebben plaatsgevonden, danwel contant of per pin te worden voldaan bij op het moment dat de zaken feitelijk aan de wederpartij Ter Beschikking worden Gesteld. Het voorgaande geldt eveneens voor het Ter Beschikking Stellen van zaken nadat deze op verzoek van de wederpartij door JAB zijn gerepareerd.
8.2. Bij aankopen of opdrachten op rekening die geen betrekking hebben op motorvoertuigen, dienen de door JAB uitgereikte / verzonden facturen te worden voldaan 14 dagen na factuurdatum.
8.3. De wederpartij dient op eerste verzoek van JAB, waartoe JAB te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, danwel een andere door JAB verlangde zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen op een door JAB te bepalen wijze.
8.4. Indien de wederpartij het factuurbedrag niet op de vervaldatum heeft betaald,zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
8.5. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW, danwel artikel 6:119 BW, vermeerderd met 1 % per maand, over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van JAB te vergoeden die zij op het moment dat de betaling JAB bereikt reeds heeft gemaakt ter incasso van de openstaande bedragen waaronder:
- de declaraties van advocaten terzake hun werkzaamheden in rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,
- de declaraties van advocaten terzake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van euro 350, -
- de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle andere executiekosten,
- de kosten van een faillissementsaanvraag c.q. een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
8.6. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.
Artikel 9. Termijnen
9.1. Aanvang- en beëindigingdata, zowel betreffende het geheel als een gedeelte van de levering, dienen te worden beschouwd als streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen JAB en wederpartij is overeengekomen.
9.2. Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.
Artikel 10. Garanties
10.1. Voor door JAB geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, danwel garanties die zijn verstrekt door derden van wiens diensten en/of producten JAB gebruik heeft gemaakt of van wie JAB producten of diensten heeft betrokken die – al dan niet in aangepaste vorm – door JAB aan de wederpartij zijn doorgeleverd of in de door JAB geleverd producten en/of diensten zijn verwerkt geldt dat de wederpartij uitsluitend aanspraak kan maken op de door de fabriek en/of importeur en/of derde verleende garantie. In alle andere gevallen – waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend wordt verstaan de verkoop van gebruikte zaken - wordt door JAB geen garantie verleend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2. JAB staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien het doel aan JAB kenbaar is gemaakt of indien JAB terzake een advies heeft uitgebracht, tenzij JAB zich uitdrukkelijk schriftelijk garant heeft gesteld.
10.3. Gewichten, snelheid, brandstof- en energieverbruik, afmetingen, andere capaciteiten en overige gegevens, genoemd in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten, websites, alsook genoemd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Afwijkingen van ondergeschikte aard, evenals afwijkingen in gebruikelijke fabricage- of productietoleranties, danwel aan het product inherente afwijkingen, geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
10.4. De door JAB verrichte reparatiewerkzaamheden worden gegarandeerd gedurende een termijn van drie maanden, met een maximum tot 25.000 kilometers, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. Deze garantie houdt in dat JAB de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan JAB gemeld, voor rekening van JAB verhelpt. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt. JAB wordt eigenaar van de door JAB vervangen onderdelen.
10.5. Indien de afgeleverde zaak en / of dienst gebrekkig blijkt en aanspraak gemaakt kan worden op garantie, zal JAB de zaak binnen redelijke termijn nadat de wederpartij de gebrekkige zaak op het bedrijf van JAB heeft aangeboden, de zaak naar keuze van JAB, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaken op kosten en voor risico van de wederpartij aan JAB te retourneren en de eigendom aan JAB te verschaffen. De wederpartij is verplicht JAB een kopie van de aankoopfactuur te verschaffen.
10.6. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een van buiten komende oorzaak zoals ongeluk, brand-, water- en stormschade etc.), onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, toediening van onjuiste brandstof en/of olie, overbelading, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JAB, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, reparaties hebben verricht, of pogingen daartoe hebben ondernomen, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd was.
10.7. Bij reparatie door derden uit het buitenland is JAB alleen gehouden om de in het vorige lid bedoelde toestemming te verlenen indien de wederpartij voordat hij deze derde opdracht geeft om tot reparatie over te gaan, de noodzaak tot onmiddellijk herstel op JAB conveniërende wijze aantoont aan de hand van de door hem of voornoemde derde te verstrekken gegevens. Indien deze noodzaak achteraf door JAB niet kan worden geverifieerd aan de hand van facturen en defecte onderdelen, vervalt voornoemde toestemming alsnog.
10.8. Bij reparatie door derden uit Nederland is JAB alleen gehouden om de in het vorige lid bedoelde toestemming te verlenen indien de wederpartij voordat hij deze derde opdracht geeft om tot reparatie over te gaan, de noodzaak tot onmiddellijk herstel op
JAB conveniërende wijze aantoont aan de hand van de door hem of voornoemde derde te verstrekken gegevens en aantoont dat de betreffende reparateur lid is van de BOVAG.
10.9. De aansprakelijkheid van JAB onder de fabrieks- en/of importeursgarantie dan  wel enige door een andere derde verstrekte garantie, beperkt zich tot reparatie of het geheel of gedeeltelijk gratis herleveren van de geleverde zaken indien de reeds eerder geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen. De met de garantie gemoeide reisuren alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfskosten en kosten van transport, komen voor rekening van de wederpartij en vallen niet onder de garantie.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. JAB is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie etcetera, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JAB. De wederpartij vrijwaart JAB te dezer zake tegen aanspraken van derden.
11.2. In geval JAB gehouden is schade te vergoeden, bestaat deze schadevergoeding uit herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van JAB. Transport-, reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de wederpartij.
11.3. De aansprakelijkheid van JAB is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsverzekering van JAB is gedekt, danwel – indien dat bedrag een lager bedrag is – een bedrag gelijk aan 50% van de brutomarge die JAB heeft behaald door de transactie.
11.4. Elk vorderingsecht van de wederpartij op JAB vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.
Artikel 12. Overmacht
12.1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van JAB welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven JAB het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Van overmacht is in ieder geval sprake indien JAB verhinderd wordt
aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit het magazijn, de werkplaats of ander bedrijfsterrein van JAB, danwel tijdens transport. Dit alles zowel in het bedrijf van JAB als bij degene van wie JAB de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van JAB en derhalve buiten de risicosfeer van
JAB ontstaan.
12.2. JAB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere ongestoorde) nakoming verhindert, intreedt, nadat JAB haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. JAB mag gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.
12.4. Voor zoveel JAB ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is JAB gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
12.5. In geval van overmacht heeft JAB eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij verplicht is JAB een vergoeding te geven voor reeds verrichte, ook als deze werkzaamheden en leveringen voor de wederpartij niet van nut zijn.
Artikel 13. Verrekening/opschorting
13.1. Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan JAB verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die JAB aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.
13.2. De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met JAB gesloten overeenkomst.
13.3. Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst door JAB is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
13.4. JAB is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens JAB niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de JAB verder toekomende rechten.
13.5. Het opschortingrecht van JAB geldt tot op het moment dat de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij JAB dan reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van JAB onverlet.
13.6. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 14. Ontbinding
14.1. JAB heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
- de wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst JAB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. Voorts is JAB bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
14.3. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd JAB verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
14.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die JAB op de wederpartij heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk voor alle door JAB geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
14.5. JAB behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en zekerstelling
15.1. JAB behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken, daaronder mede begrepen tekeningen, teksten, prijslijsten, advertenties, catalogi, grafische, navigatie- en interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites etc, tot op het moment van volledige betaling van alle aan de wederpartij in het verleden gezonden facturen (waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen, facturen die zien op door JAB in opdracht van de wederpartij verrichte reparatiewerkzaamheden), ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking hebben reeds door de wederpartij zijn betaald en van al hetgeen JAB van de wederpartij te vorderen heeft uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen schadevergoedingen wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met JAB gesloten overeenkomst, inclusief incassokosten, rente en boetes. 15.2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken (waaronder begrepen een eventuele (sub) licentie of (sub) gebruiksrecht) plaats.
15.3. Indien en voor zover door JAB geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan JAB de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is wederpartij verplicht JAB in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en bij haar in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van JAB om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen. 15.4. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. 15.5. De wederpartij is verplicht om aan JAB onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan JAB toebehorende zaken of ideeën. 15.6. De wederpartij verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in redelijkheid voorzienbare risico’s, waaronder brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering dient de wederpartij ten minste het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. De wederpartij verleent JAB middels acceptatie van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden een onherroepelijk volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in ontvangst te nemen. 15.7. De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van JAB een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van JAB te vestigen op zaken waarin, -op of aan de door JAB geleverde zaken zijn verwerkt, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die terzake van schadevergoeding, incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen.
15.8. De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van JAB een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen.
15.9. De wederpartij vrijwaart JAB voor aanspraken van derden die in verband kunnen worden gebracht met een eigendomsvoorbehoud van JAB
15.10. JAB kan een retentierecht uitoefenen op hetgeen hij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang de door JAB geleverde zaken en/of verrichte diensten niet volledig door de wederpartij zijn voldaan en zulks een aan de wederpartij toe te rekenen tekortkoming betreft, inclusief eventuele schadevergoeding, rente en kosten die de wederpartij aan JAB verschuldigd is.
Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1. De persoonsgegevens van de wederpartij die worden vermeld op de orderbevestiging worden door JAB verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan JAB de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen, de wederpartij een optimale service bieden, hem tijdig voorzien van actuele informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketing activiteiten wordt het eventueel door de wederpartij aan te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
Artikel 17. Verkoop met inruil
17.1. Wanneer bij de aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak de wederpartij – tot het moment van de Terbeschikkingstelling van de aan hem verkochte zaak - de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment waarop hij de zaak aan JAB heeft geleverd. Tot dat tijdstip
blijft de wederpartij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten – waaronder, doch niet uitsluitend kosten van onderhoud, schade, verlies, waardevermindering en verlies van kentekenbewij(s)(zen) dus voor rekening van de wederpartij.
17.2. De wederpartij is gehouden de aan JAB te leveren zaak in goede staat te houden en ervoor zorg te dragen dat dit niet in mindere staat zal verkeren dan bij inruil is overeengekomen. JAB is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de zaak door de wederpartij aan JAB op een later tijdstip valt dan het tijdstip dat was overeengekomen of de wederpartij niet heeft voldaan aan de verplichting zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
17.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen garandeert de wederpartij jegens JAB dat alle door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren, dat die zaak niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en garandeert voorts dat er geen feiten of omstandigheden zijn die betrekking hebben op de in te ruilen zaken waarvan hij vermoedt of had kunnen vermoeden dat die van belang kunnen zijn voor JAB, die daarvan onkundig is gebleven. 17.4. Indien er sprake is van een inbreuk op een in het vorige lid genoemde garantie heeft JAB te allen tijde de keuze om de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, danwel de in te ruilen zaken over te nemen tegen een aangepaste prijs, met dien verstande dat de koopovereenkomst met betrekking tot de door JAB aan de wederpartij geleverde zaken onverkort stand blijft. Artikel 18. Verhuur in het kader van vervangend vervoer – algemeen 18.1. In het geval JAB aan de wederpartij een zaak verhuurt – bijvoorbeeld in het kader van vervangend vervoer
– is in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 17 en 25 en 26 op die huurovereenkomst het bepaalde in artikel 18 tot en met 26 van deze algemene voorwaarden van toepassing. In het geval het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 26 in strijd is met het geen is bepaald in artikel 1 tot en met 17 van deze algemene voorwaarden, dan wel de artikelen 25 en 26, prevaleert hetgeen is vermeld in artikel 1 tot en met 17 en 25 en 26.
18.2. De huurovereenkomst zal worden aangegaan voor de tijd en tegen de prijs zoals op de huurovereenkomst is vermeld.
18.3. Tenzij voor het eindigen van de overeenkomst door de wederpartij om verlenging van de huurtermijn is verzocht en dat door JAB is toegestaan, is de wederpartij verplicht de zaak uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt in goede en complete staat bij JAB terug te bezorgen, zulks op straffe van verbeurte door de wederpartij van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,--voor iedere dag dat het voertuig te laat bij JAB wordt bezorgd, zulks onverminderd het recht van JAB op vergoeding van daadwerkelijk geleden schade en daadwerkelijk gemaakte kosten.
18.4. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven de hierop aanvankelijk overeengekomen voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht, behoudens voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
18.5. Indien JAB bij een al dan niet verlengde overeenkomst toestemming heeft gegeven de zaak terug te brengen op een tijdstip waarop JAB niet in staat is de zaak in ontvangst te nemen en te inspecteren, dan loopt de huurperiode door tot het tijdstip van feitelijke ontvangstname en inspectie van de zaak door JAB
18.6. Indien de wederpartij enige bepaling voortvloeiende uit de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is JAB, gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, te beëindigen en zich op kosten van de wederpartij in het bezit van de zaak te stellen. Onverminderd het recht van JAB op volledige schadevergoeding, zal de wederpartij ingeval van een zodanige beëindiging tenminste een terstond opeisbare schadevergoeding aan JAB verschuldigd zijn gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde vervallen huurtermijnen en de huurtermijnen welke bij instandhouding van de overeenkomst nog zouden vervallen.
Artikel 19. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - verplichtingen van de wederpartij
19.1. De wederpartij dient de door JAB ter beschikking gestelde zaak te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. De wederpartij is verplicht de zaak op behoorlijke wijze te behandelen en overbelasting en beschadiging van het in- en exterieur te voorkomen.
19.2. Tenzij anders overeengekomen zijn alleen de wederpartij en/of andere bij de huurovereenkomst aangewezen personen, waaronder begrepen werknemers van de wederpartij, bevoegd de zaak te besturen. De wederpartij is verplicht om zowel indien hij zelf bestuurder is als indien hij de zaak door een ander laat besturen, ervoor zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig en voor het besturen van het desbetreffende type motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs en de rijbevoegdheid hem niet is ontzegd. De bestuurder dient te beschikken over de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid die voor een goed besturen van het desbetreffende motorrijtuig is vereist.
19.3. Zonder schriftelijke toestemming van JAB is het niet toegestaan de verhuurde zaak onder te verhuren of anderszins ten gebruike te geven aan derden, te bezigen voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, te gebruiken voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten alsmede voor het trekken van aanhangwagens, waaronder begrepen caravans. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag de zaak niet naar het buitenland worden gebracht.
19.4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de verzegelde kilometerteller. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat de verzegeling van de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, in tact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt, dient de wederpartij dit onmiddellijk aan JAB te melden. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten. 19.5. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij verplicht om de zaak gedurende de huurtermijn op zijn kosten, en onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door JAB gewenst voorkomt, bij een solide maatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van schade, waartegen verzekering bij zaken (veelal motorrijtuigen) als de onderhavige gebruikelijk is of door JAB wenselijk wordt geoordeeld. Indien door JAB toestemming is gegeven de zaak naar het buitenland te brengen, is de wederpartij verplicht de zaak te verzekeren tegen de kosten van repatriëring van de zaak ingeval van schade in het buitenland. De polissen- en de premiekwitanties moeten op eerste verzoek van JAB te allen tijde aan JAB worden getoond. Indien de wederpartij naar het oordeel van JAB met een en ander in gebreke is, is JAB bevoegd zelf de zaak, respectievelijk het belang dat JAB daarbij heeft, te verzekeren bij een instelling naar keuze van JAB, tot een bedrag dat JAB geraden voorkomt en de daarop vallende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. JAB behoudt zich het recht voor de zaak pas ter beschikking te stellen zodra de wederpartij heeft aangetoond dat de zaak gedurende de huurtermijn afdoende verzekerd is tegen voormelde risico’s. 19.6. De wederpartij cedeert bij deze aan JAB alle rechten van de wederpartij voortvloeiende uit de ten behoeve van de door de wederpartij ten behoeve van de gehuurde zaak afgesloten verzekeringen. De wederpartij verstrekt bij acceptatie van deze algemene voorwaarden aan JAB een volmacht om in geval van schade aan de zaak, waartegen deze verzekerd is, de schade met de verzekeringsmaatschappij(en) te regelen, om de verzekeringsmaatschappij(en) desnoods in rechte tot vergoeding van de schade aan te spreken, schadeuitkeringen te ontvangen en daarvoor kwijting te geven, en in het algemeen al datgene te doen waartoe de wederpartij anders gerechtigd zou zijn ingevolge de gesloten verzekeringsovereenkomst(en). Het is de wederpartij niet toegestaan zelf voornoemde handelingen te verrichten, behoudens schriftelijke toestemming van JAB.
19.7. De wederpartij draagt er zorg voor dat regelmatig het water en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd en dat aan de gehuurde zaak overeenkomstig het serviceschema van de betreffende zaak, de onderhoudswerkzaamheden worden verricht.
19.8. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten verbonden aan het gebruik tijdens de huur van de zaak, waaronder ondermeer – doch niet uitsluitend - zijn begrepen motorbrandstof, stalling en reiniging voor rekening van de wederpartij.
19.9. Mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen, door de wederpartij, van één van zijn verplichtingen komt voor rekening van de wederpartij.
Artikel 20. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - Onderhoud en reparatie
20.1. De kosten van reparatie en onderhoudsbeurten zijn voor rekening van JAB, tenzij reparatie en onderhoud noodzakelijk is doordat de wederpartij één of meer verplichtingen jegens JAB niet is nagekomen. De kosten van reparatie of vervanging van lekke banden zijn voor rekening van de wederpartij. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen zoveel mogelijk door JAB te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk mocht zijn, dient gebruik te worden gemaakt van de diensten van een BOVAG-autobedrijf. Indien de kosten van de werkzaamheden een bedrag van € 100,-- exlcusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden - voorzover noodzakelijk - zonder voorafgaande toestemming van JAB worden uitgevoerd. Voor kosten van werkzaamheden boven een bedrag van € 100,-- exclusief BTW dient vooraf toestemming te zijn verleend door JAB, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de wederpartij komen. De door de wederpartij betaalde kosten van elders uitgevoerde noodzakelijke werkzaamheden worden tegen overlegging van een gespecialiseerde nota en kwitantie vergoed.
Artikel 21. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - Betalingsvoorwaarden
21.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden onmiddellijk na terugbezorging van de zaak of na verval van de huurtermijnen. JAB is te alle tijden gerechtigd een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom te bedingen.
Artikel 22. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - Aansprakelijkheid
22.1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die aan de zaak wordt toegebracht gedurende de periode van de huurovereenkomst.
22.2. Schade, overkomen aan of veroorzaakt met de verhuurde zaak, dient door de wederpartij binnen 24 uur telefonisch aan JAB te worden gemeld, waarbij de wederpartij gehouden is daarna conform de instructies van JAB te handelen. De wederpartij is verplicht van ieder voorval door de politie een proces verbaal te doen laten opmaken alsmede een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier aan JAB doen toekomen, onder bijvoeging van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden welke op het voorval betrekking hebben.
22.3. De wederpartij is aansprakelijk voor schade die optreedt door verlies van autopapieren, zoals kentekenbewijs en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen. De wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen (waaronder die van diefstal) van het kwijtraken van de sleutels dan wel het overhandigen van de sleutels aan een derde.
22.4. Indien verder rijden met de gehuurde zaak onmogelijk wordt, ten gevolge van een gebrek aan de zaak dat reeds bij de aanvang van de huur aanwezig was, is JAB gerechtigd de wederpartij een vervangende zaak ter beschikking te stellen.
22.5. De wederpartij vrijwaart JAB voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van de wederpartij en overige inzittenden, tot vergoeding door JAB van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden, welke schade direct of indirect verband houdt met de door JAB verhuurde zaak. De wederpartij vrijwaart JAB tevens voor alle boetes die aan JAB mochten worden opgelegd, terzake van door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten, tenzij de door de JAB verschuldigde boeten en/of schadevergoeding een gevolg is/zijn van een gebrek aan de zaak dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.
Artikel 23. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - Belastingen en kosten
23.1. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu of te enige tijd zullen worden geheven op de door de wederpartij te betalen bedragen, of op de huurovereenkomst of op het gehuurde en/of op het gebruik van het gehuurde, onverschillig te wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 24. Verhuur in het kader van vervangend vervoer - Overdracht van rechten
24.1. JAB is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit de huurovereenkomst voortvloeiende, alsmede de eigendom van de zaak, aan een derde over te dragen. De wederpartij verklaart reeds thans, dat die derde ingeval van zodanige overdracht alle rechten bij de huurovereenkomst aan JAB toegekend, tegenover hem, wederpartij, zal kunnen uitoefenen. Bij eigendomsoverdracht van de zaak aan een derde zal de wederpartij, indien JAB dat verzoekt, de zaak onmiddellijk aan JAB afstaan en zal JAB voor een vervangend voertuig zorgdragen.
Artikel 25. Geschillen
25.1. Alle geschillen tussen JAB en de wederpartij die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van JAB, danwel – doch uitsluitend indien JAB eiseres is en JAB daarvoor kiest - door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.
25.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dat verklaart.Artikel 26. Nederlands recht van toepassing
alle door JAB verrichte (rechts)handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
26.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2012

Aangesloten

 

 

 

facebook breed

 Bel ons: +31402071400

WhatsApp ons (niet bellen)

Mail ons:

Directeur:  Max Jonkers  mail Max

Receptie: Fred Doomen mail Fred

Verkoop: Eric Stevens mail Eric


360120

Social Media

Volg ons ook op social media

icon-facebook

MBSG: Gespecialiseerd in Mercedes-Benz

Lees meer

Waarom MBSG?

  • Nieuwe en gebruikte auto's

  • Officiële uitleesapparatuur

  • MBSG-garantie

  • MBSG-mobiliteitsgarantie

  • Verzekeringen & schadeherstel

  • Leasing & financiering